Oppdal everk. Kjøper halve Oppdal Everk 2019-11-21

Strømleverandører

oppdal everk

Det er stor aktivitet i byggebransjen og nettopp i slike tilfeller er det viktig å få rask og god service. Han holdt fast på fortsatt lokalt eierskap og ville vite hvilken plan Trønderenergi har for utbygging og fornying av nettet. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningslovens §11-6. Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn. App Annie tracks all the different Feature placements for any app, day, country, category and device. Oppdal kommune skal oppnevne en representant. Det nye må vel være at temaet nettutjamning er løftet opp på regjeringsnivå.

Next

Solgte resten av everket

oppdal everk

Politiske medlemmer velges for valgperioden. Det er nøyaktig ett år siden forrige opsjonsrunde og da ble avtaleutkastet som den gangen var verdt 80 millioner kroner avvist med 19 mot 6 stemmer i kommunestyret. Ungdomsrådet Oppdal ungdomsråd skal være rådgivere for kommunestyret og utvalgene i saker som angår barn og unge. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. Dalseg er også en av representantene som stemte i mot salg av alt i fjor, men som snudde i dagens møte, sammen med KrF som i år var representert ved Heidi Pawlik Carlson, mens partileder Peder Haugset møtte i fjor og stemte imot.

Next

Strømleverandører

oppdal everk

Da må det vel være feil tidspunkt for salg nå. Det er snakk om å forvalte midlene til fellesskapet i Oppdal på en best mulig måte, sier Sande og fortsetter: - Med tallgrunnlaget foran oss, ser vi at vi kan få inn nesten to millioner kroner med friske penger i året ved et salg. Klikker du på teksen vil det komme opp et pdf-symbol som du kan klikke på for å åpne dokumentet. Vi har ansvar for at verdiene i selskapet forvaltes på en god måte, samtidig som vi har et ansvar overfor innbyggerne og oppdalssamfunnet. Kritisk til Senterpartiets reaksjon mot Ap, KrF og Venstres fotballhallforslag.

Next

Overtar strømkunder i Oppdal

oppdal everk

I inneværende periode er han varamedlem til Stortinget. Hadde vi spurt dem, er jeg sikker på at vi hadde fått tydelig svar om at folket i Oppdal ikke vil selge Oppdal Everk. Knowing when and where an app is being Featured can explain a sudden boost in popularity and downloads. Det ble vedtatt med 15 mot 10 stemmer. Everket skal være en resurs i lokalsamfundet og tilby tjenester og samarbeide med lokalt næringsliv. Du kan søke deg tilbake i dokumentene i overkant av tre år. Sammensetning: Oppdal ungdomsråd skal bestå av 7 medlemmer som velges blant ungdom i aldersgruppen 12 — 19 år.

Next

Strømleverandører

oppdal everk

Hva vet vi nå som vi ikke visste ved behandling av opsjon 1? Årsmelding, årsrapport, årsregnskap Tertialrapporter Trafikksikkerhetsplan Ordfører 2019-2023 Geir Arild Espnes, f. Som nevnt sa kommunestyret nei til dette. I tillegg kan det gjennomføres arbeidsmøter. Kla genemnda for perioden 2019-2023: Eli Dahle, leder, Haakon Nordseth, nestleder, Tor Olav Naalsund, Ola Husa Risan, Linda Mai Weiseth Vararepr. Sp var delt i saken. Innbyggerinitiativ Gjennom nettportalen kan du foreslå saker i den kommunen du bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken.

Next

Kjøper halve Oppdal Everk

oppdal everk

Det ble gjort med et forholdsvis klart flertall i kommunestyret med 19 imot salg og 6 for. Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer. Nå er det Oppdal Everk som står for tur, mens et lignende grep i Gauldal Energi for kort tid siden glapp til Norgesnett. Salget har blitt en kamp om virkeligheten. Det betyr oppmøte i grøfta eller ved stolpene. Nestleder skal også velges blant disse.

Next

Overtar strømkunder i Oppdal

oppdal everk

Her kan du søke på personer i kommunal sektor kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. Han har vært kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Oppdal i flere perioder. Valgstyret Kommunestyret har vedtatt at formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer i valgstyret for perioden 2019-2023, med ordføreren som leder av valgstyret og varaordføreren som nestleder. Det foregår en diskusjon om nett utjamning og forslag om andre utregnings modeller for beregning av nett leie. Heimevernsnemnda Den kommunale heimevernsnemnda har rådgivende myndighet. Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalg for bygg og arealplansaker velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer.

Next

Oppdal Everk blir solgt

oppdal everk

Han appellerte til tvilerne i salen. Oppdal er heldig som har en nettleverandør som kjenner lokale forhold, er ute i markedet daglig, kan møte opp ved og rette opp feil på utrolig kort tid, som er enkel og komme i kontakt med og som yter rask og god service. Vi beklager de ulemper dette eventuelt medfører. Alle disse har som utgangspunkt utjamning av nettleie i Norge. Å ta vare på de ansatte er også en svært viktig oppgave, sa Kirsti Welander til Opdalingen i forkant av møtet. Kommunal og Moderniseringsdepartementet ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i. Ingrid Sønsterud Myren Råd for personer med funksjonsnedsettelse Kommunestyret skal velge 5 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret og 1 vararepresentant, og 3 fra organisasjoner samt 2 vararepresentanter, som representerer mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Next

Kjøper halve Oppdal Everk

oppdal everk

Forskriften slår fast at nettselskap kun kan drive med transport av strøm da dette er en monopolvirksomhet. Det er selskapet vårt som kjøper, det sikrer arbeidsplasser og satsing på fornybar energi. Schønheyder H , Ola Skarsem Sp , Kari Toftaker Sp , Bjørg Marit Sæteren Sp og Ola Husa Risan Sp. I tillegg oppnevner den lokale politimyndighet ett medlem. TrønderEnergi kjøpte kraftomsetningen i Oppdal Everk gjennom handelen av 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk 24. Alle som driver gård vet at man ikke selger bjellekua, sa Toftaker som til daglig er gårdbruker og leder av bondelaget.

Next

Hvorfor selge Oppdal Everk?

oppdal everk

De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Bilde 2 av 14 Allerede da avtegnet det seg et bilde av hvordan saken ville komme til å ende, og da saken kom opp til votering like etter klokka 14, stemte 15 for salg, mens ti representanter ville beholde det lokale eierskapet i Oppdal Everk. Vi hjelper deg å finne den kraftkontrakten som passer deg best. Da hadde TrønderEnergi noen måneder tidligere solgt unna sine egne 61. Å selge er klokt, fornuftig og fremtidsrettet. Verdien på den transaksjonen som det nå legges til rette for er ikke kjent.

Next